Mynydd Pencarreg Wind Turbines / Tyrbinau Gwynt Mynydd Pencarreg

Site Name / Enw’r Safle

Mynydd Pencarreg Wind Turbines

Tyrbinau Gwynt Mynydd Pencarreg

Site Location / Lleoliad y Safle

Approximately 2km north of Rhydcymerau and 5km south-west of Llanybydder, Carmarthenshire, West Wales

Oddeutu 2km i’r gogledd o Rydcymerau a 5km i’r de-orllewin o Lanybydder, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru

Proposed Turbine Height /
Uchder y Tyrbinau Arfaethedig

125m

125m

Proposed No. of Turbines / 
Nifer y Tyrbinau Arfaethedig

2

2

Approximate Installed Capacity / Capasiti Gosodedig Bras

Up to 5MW

Hyd at 5MW

Planning Authority /
Awdurdod Cynllunio

Carmarthenshire County Council

Cyngor Sir Gâr

Predicted Community Benefit Fund / Cronfa Budd Cymunedol a Ragwelir

In line with good practice

Yn unol ag arfer da

Status

Planning Application Submitted

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno

Project Description / Disgrifiad o’r Prosiect

Energiekontor currently holds a consent for 2 turbines of up to 100m on the site. Energiekontor are proposing to submit a new planning application for 2 turbines of up to 125m, with an overall generating capacity up to 5MW, and associated infrastructure including turbine foundations, new and upgraded tracks, crane hardstandings, temporary storage area, substation, upgraded site entrance and temporary construction compound. The proposed development would be operational for a 25-year period, after which the turbines would be removed, and the site restored. Energiekontor recently requested an EIA Screening Opinion for the proposed development from Carmarthenshire County Council

Mae gan Energiekontor ganiatâd ar hyn o bryd ar gyfer 2 dyrbin o hyd at 100m ar y safle. Mae Energiekontor yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio newydd ar gyfer 2 dyrbin o hyd at 125m, gyda chapasiti cyffredinol i gynhyrchu hyd at 5MW, a seilwaith cysylltiedig gan gynnwys sylfeini tyrbin, traciau newydd ac wedi’u huwchraddio, lloriau caled ar gyfer craen, ardal storio dros dro, is-orsaf, mynedfa safle wedi’i huwchraddio a chyfadeilad adeiladu dros dro. Byddai’r datblygiad arfaethedig yn weithredol am gyfnod o 25 mlynedd, ac wedi hynny byddai’r tyrbinau’n cael eu symud ymaith a’r safle’n cael ei adfer. Gofynnodd Energiekontor am Farn Sgrinio Asesu Effeithiau Amgylcheddol (AEA) ar gyfer y datblygiad yn ddiweddar gan Gyngor Sir Gâr.

Screening / Sgrinio

A screening request was submitted to Carmarthenshire County Council in November 2020 for the proposed development of 2 turbines of up to 125m. We are awaiting the Council’s Screening Opinion.

Cyflwynwyd cais sgrinio i Gyngor Sir Gâr ym mis Tachwedd 2020 ar gyfer y datblygiad arfaethedig o 2 dyrbin o hyd at 125m. Rydym yn aros am Farn Sgrinio’r Cyngor.

Public Engagement / Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Energiekontor is currently consulting on its proposals for 2 wind turbines of up to 125m on the site. Due to current restrictions on public gatherings due to the COVID-19 crisis, and in-line with the government guidance, we are conducting this public consultation through other means, including online. The downloadable documents on this page contain the consultation material that we would have presented at a public exhibition for the wind turbines. A Site Notice was erected in the vicinity of the Site on 05 February 2021, which directed members of the community to this webpage (a copy of this Site Notice is provided on this webpage).  We would be grateful for any comments or questions from the public on our proposals, and these can be sent directly to the project manager Fred Brown at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Any comments or questions should be submitted by 05 March 2021 and we will aim to respond within 48 hours of receiving them.

Click here to complete a questionnaire on the proposal. Please provide completed questionnaires by 05 March 2021.

Mae Energiekontor wrthi ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ei gynigion ar gyfer 2 dyrbin gwynt o hyd at 125m ar y safle. O ganlyniad i’r cyfyngiadau presennol ar gynulliadau cyhoeddus oherwydd yr argyfwng COVID-19, ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym yn cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn trwy ddulliau eraill, gan gynnwys ar-lein. Mae’r dogfennau y gellir eu lawrlwytho ar y dudalen hon yn cynnwys y deunyddiau ymgynghori y byddem wedi’u cyflwyno mewn arddangosfa gyhoeddus ar gyfer y tyrbinau gwynt. Gosodwyd Hysbysiad Safle yng nghyffiniau’r Safle ar 05 Chwefror 2021, a oedd yn cyfeirio aelodau’r gymuned at y dudalen we hon (mae copi o’r Hysbysiad Safle hwn i’w weld ar y dudalen we hon). Byddem yn ddiolchgar am unrhyw sylwadau neu gwestiynau gan y cyhoedd ynglŷn â’n cynigion, a gellir anfon y rhain yn syth at reolwr y prosiect, sef Fred Brown, trwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dylai unrhyw sylwadau neu gwestiynau gael eu cyflwyno erbyn 05 Mawrth 2021 a byddwn yn ceisio ymateb o fewn 48 awr o’u derbyn.

Cliciwch yma i gwblhau holiadur ynglŷn â’r cynnig. Cyflwynwch holiaduron wedi’u cwblhau erbyn 05 Mawrth 2021.